Book description

Ilustrowany s?ownik podstawowy j?zyka polskiego zbiera najcz?stsze s?ownictwo polskie (ok. 5000 jednostek) niezb?dne przy porozumiewaniu si? z otoczeniem w sytuacjach codziennych, a tak?e oficjalnych, pomocne w rozumieniu tekstów ?redniej trudno?ci, w czytaniu gazet i czasopism, a nawet literatury pi?knej, w rozumieniu programów radiowych i telewizyjnych. Do s?ownika do??czone s? wiadomo?ci gramatyczne zawieraj?ce najwa?niejsze regu?y wymowy i omówienie g?ównych kategorii gramatycznych, a tak?e "Indeks poj?ciowy" przytoczonych w s?owniku wyrazów i ich znacze? oraz indeks wyrazów wraz z ich t?umaczeniami na j?zyki francuski, niemiecki, angielski. S?ownik jest przeznaczony przede wszystkim dla osób ucz?cych sie j?zyka polskiego jako obcego, mo?e równie? s?u?y? ka?demu jako s?ownik najprostszy.
 • Release date: 01.01.2014
 • Author:
 • Publisher: UNIVERSITAS
 • ISBN: 9788324216208
 • 562 pages
 • Book rating: 0.7 (0 votes)

Files to download

Start search files

PDF, ePub and Kindle versions

How our service works

 • Deep integration

  We cooperate with many libraries, and file hosting services. Our service is constantly finds new book and adds them to a database.

 • Compatible with all devices

  Most archives from our collection contain just three formats: PDF, ePub and Kindle. 99% of all devices work with these formats.

 • Only high-quality books

  Service is able to recognize quality and to cut e-books unreadable content. In our database, only high-quality files.

 • Download speed and availability

  Our robot checks every 15 minutes for the file on the remote server. We guarantee availability and high-speed file downloads.